Inwentaryzacja hal zakończona

16.07.2018

Inwentaryzacja

Jakiś czas temu zakończyły się prace w terenie związane z inwentaryzacją przyrodniczą 16 hal objętych projektem.

W ramach prac wykonano kartowanie powierzchni poddanych zabiegom ochrony czynnej (wypasowi zwierząt gospodarskich oraz prześwietlania płatów siedlisk nieleśnych – usuwaniu podrostów drzew i krzewów) – stworzono warstwę GIS (poligony i punkty), która ukazuje:

· zasięg zabiegów ochrony czynnej, prowadzonych przez baców;

· zasięg siedlisk Natura 2000 z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG z określeniem ich stanu zachowania, w tym identyfikacja miejsc występowania gatunków roślin inwazyjnych;

· lokalizację stanowisk istotnych gatunków - inwentaryzację miejsc występowania gatunków roślin, grzybów i porostów oraz zwierząt objętych ochroną prawną (w tym gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG, z podaniem lokalizacji i oszacowaniem ich liczby (tj. liczby osobników lub powierzchni pokrytej przez gatunki występujące w większych skupiskach).

Lokalizacja stanowisk oraz granic płatów została zarejestrowana za pomocą odbiorników GPS. Wszystkie dane zebrane w terenie zostały opracowane z wykorzystaniem oprogramowania zgodnego ze standardem ESRI. Dane przestrzenne dotyczące obserwacji gatunków roślin, mchów, grzybów, porostów i zwierząt, jak również rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych zostały opracowane z wykorzystaniem obowiązującego w Polsce Standardu danych GIS w ochronie przyrody, stosowanym do zarządzania informacją w ochronie przyrody. Na tej podstawie przygotowano mapy prezentujące wszystkie wyniki inwentaryzacji przyrodniczej.

 

Inwentaryzacja zakończyła się określeniem szczegółowych wytycznych do wypasu – na podstawie danych z kartowania miejsc wypasu i wytycznych zawartych w Podręcznikach metodycznych GIOŚ, zaleceń Planów Ochrony oraz Planów Zadań Ochronnych dla istniejących i projektowanych form ochrony, określono w porozumieniu z bacą szczegółowe wytyczne do prowadzenia zabiegów ochrony czynnej, w tym wypasu i ręcznego wykaszania, dla każdego obszaru. 

Zobacz również

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023