DZIAŁANIA

Główne działania:

1.WYPAS OWIEC

owce

 • Wstępna inwentaryzacja siedlisk na 16 halach projektowych, obejmująca mapowanie siedlisk oraz opracowanie wytycznych do wypasu;
 • Organizacja wypasu owiec na 16 halach zgodnie z wynikami wstępnej inwentaryzacji przyrodniczej (organizacja współpracy z bacami);
 • Koszenie wybranych fragmentów hal projektowych przez rozpoczęciem wypasu;
 • Wykonanie i montaż – we wskazanych lokalizacjach – bacówek, żłobów i koszorów;
 • Organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych dla baców prowadzących wypas na halach objętych projektem.

 2. MONITORING PRZYRODNICZY

monitoring

 • Prowadzenie monitoringu siedlisk przyrodniczych na 16 halach projektowych wraz z opracowaniem raportu podsumowującego monitoring z uwzgl. dostępnych wyników innych badań prowadzonych na danym terenie;
 • Prowadzenie monitoringu ornitologicznego hal projektowych: badanie wpływu wypasu na ptaki oraz ocena wykorzystania przez nie siedlisk powypasowych.

 3. EDUKACJA I PROMOCJA PASTERSTWA JAKO FORMY CZYNNEJ OCHRONY PRZYRODY

szkolenie

 • Organizacja lekcji edukacyjnych/warsztatów dla dzieci z wybranych szkół podstawowych w regionie;
 • Organizacja szkoleń dla samorządów lokalnych rolników, hodowców owiec, baców, ośrodków doradztwa rolniczego;
 • Opracowanie (w tym zaprogramowanie IT) trzech nowych etapów gry „Wypasione owce” dla nowych lokalizacji (hal) z ter. woj. śląskiego;
 • Opracowanie publikacji końcowej projektu - uwzględniającej podsumowanie monitoringu przyrodniczego siedlisk i monitoringu ptaków.

4. INFORMACJA I PROMOCJA PROJEKTU

konferencja

 • Promocja ogólna projektu - promocja FB, artykuły sponsorowane: prezentowanie projektu, jego celów i efektu w środowisku zainteresowanym tematem w internecie (portale społ. i in.);
 • Organizacja 2-dniowej konferencji podsumowującej projekt.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2024