Rusza nowy projekt Karpaty Łączą - Tradycyjne Pasterstwo

16.02.2018

rusza projekt

W styczniu 2018 rozpoczęliśmy realizację nowego projektu "Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach". 

Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa (w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska) we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków. Projekt potrwa 3 lata i będzie realizowany od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt ma charakter ponadregionalny. Planujemy działania na wybranych halach w polskiej części Karpat, na terenie województw małopolskiego i śląskiego, w większości położonych na obszarach lub w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi Natura 2000: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie, Pasmo Policy, Ostoja Gorczańska.

Projekt zakłada czynną ochronę półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat poprzez tradycyjny wypas owiec (połączony z wykaszaniem) prowadzony na wybranych halach położonych w województwach małopolskim i śląskim w rejonach występowania zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków. Projekt obejmuje wstępną inwentaryzację przyrodniczą i monitoring przyrodniczy ekologicznego efektu prowadzonych działań.

Istotną rolę w realizacji zadania odegrać powinno zwiększenie świadomości odnośnie znaczenia różnorodności biologicznej terenów górskich. Kluczową grupą odbiorców będą samorządy gmin karpackich, w których gestii leżą kwestie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zadania projektowe realizowane będą przez upowszechnianie dobrych praktyk czynnej ochrony przyrody i poprzez tradycyjne, pasterskie użytkowanie ziemi. Praktyki te wypracowane zostały w trakcie dotychczas realizowanych przedsięwzięć w regionie karpackim. Zadania są zgodne z zapisami planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 oraz z takimi projektami, które realizowaliśmy, bądź nadal realizujemy, w polskiej części Karpat, jak m. in.: "Karpaty Łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej", "Ptaki Karpat", a także w projekcie LIFE Beskidy oraz Programie Owca Plus.

Zobacz również

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2023